Betingelser

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER


§ 1

Aftalegrundlaget:

Alle leverancer sker alene på grundlag af nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, med mindre anden skriftlig aftale er indgået mellem parterne.


§ 2

Ordre, optagelse og priser:

Lyngby-Web.dk's ydelser består primært af udførelse af webdesign. Hertil kommer assistance ved oprettelse af domæner, programmering af individuelle løsninger, løbende vedligeholdelse samt restaurering af eksisterende websider mm.

Lyngby-Web.dk's tilbud er bindende i 14 dage fra tilbudsdato, med mindre andet udtrykkeligt er nævnt.

Endelig aftale er indgået, når Lyngby-Web.dk har afgivet ordrebekræftelse.

Et vedligeholdelsesabonnement tegnes individuelt og betales halvårligt eller helårligt forud.

Det tegnede abonnement kan opsiges med 1 måneds varsel af begge parter til udløbet af en abonnementsperiode. Såfremt et abonnement ikke opsiges eller genforhandles inden 1 måned før udløb fortsætter abonnementet på uforandrede vilkår.

Lyngby-Web.dk forbeholder sig ret til at ændre abonnementspriserne med 1 måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode.


§ 3

Etik:

Lyngby-Web.dk medvirker ikke ved oprettelse af hjemmesider med følgende indhold:
  • - Erotisk eller pornografisk materiale.
  • - Racistisk eller religiøs propaganda af nogen art.
  • - Materiale som bevidst indeholder injurierende eller usande oplysninger.
  • - Indhold, der er i strid med gældende dansk lovgivning, herunder børnepornografi og materiale underlagt copyright (Mpeg encodede filer hvor der ikke kan føres tilstrækkeligt bevis for ophavsret, ulovligt kopieret software og lignende).
  • - Øvrigt materiale, der efter Lyngby-Web.dk's opfattelse er anstødeligt eller uetisk.


§ 4

Levering:

Med hensyn til ydelser der skal leveres gælder følgende:

Produktet er leveret når Kunden og Lyngby-Web.dk skriftligt har accepteret det udførte arbejde.

Forsinkes eller forhindres levering af produktet på grund af forhold nævnt i § 8 har Lyngby-Web.dk ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstid eller til at hæve aftalen.


§ 5

Mangler:

Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende. Lyngby-Web.dk forpligter sig til at afhjælpe en mangel, såfremt denne gøres gældende inden rimelig tid.

Kunden kan alene reklamere såfremt betaling finder sted og modregning kan ikke foretages af kunden.

Reklamationen skal som minimum indeholde en skriftlig angivelse af, hvori manglen består samt hvilke forhold der skal rettes.

Udover Lyngby-Web.dk's forpligtelse til at yde erstatningsleverance, har Lyngby-Web.dk ikke ansvar for tab - herunder nedsat produktion, for driftstab, avancetab, tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand eller andet indirekte tab - som følge af, at en leverance har vist sig at være mangelfuld.

Kundens eventuelle erstatningskrav kan aldrig overstige leverancens pris.

Såfremt kunden selv tilvejebringer materiale, opsætninger, hjemmesider eller andet til leverancen, hæfter Lyngby-Web.dk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.


§ 6

Reklamationer:

Kunden forpligter sig til straks efter modtagelse af produktet at foretage en omhyggelig modtagerkontrol med henblik på at undersøge eventuelle mangler.

Såfremt kunden herefter ønsker at rejse krav mod Lyngby-Web.dk, skal kunden straks skriftligt underrette Lyngby-Web.dk herom. Dog skal Lyngby-Web.dk - for så vidt angår mangler - i ingen tilfælde være forpligtet til at modtage reklamationer, der fremsættes senere end 1 måned efter levering.

Se i øvrigt nærmere vedrørende mangler § 5.


§ 7

Forsinkelse:

Indtræder forsinkelse, er kunden kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt kunden samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.


§ 8

Ansvar:

I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede, har Lyngby-Web.dk intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Lyngby-Web.dk ikke er herre over, såsom brand, strømafbrydelse, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på drivkraft, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den ovenfor omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til Lyngby-Web.dk's forsinkelse eller manglende udførelse er en af de ovenfor nævnte omstændigheder, eller virksomhedens ophør.

I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Lyngby-Web.dk ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold overfor tredjemand.

For så vidt angår forsinkelse og mangler henvises tillige til §§ 4-7.

Lyngby-Web.dk har i øvrigt intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt fagudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Lyngby-Web.dk sig ansvar over for tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder kunden Lyngby-Web.dk skadesløs for et sådant ansvar.

Såfremt kunden misligholder sine forpligtelser, er Lyngby-Web.dk berettiget til, uden varsel, at ophæve enhver aftale og abonnement. Lyngby-Web.dk er herefter ikke forpligtet til at opbevare materiale af nogen art, mens kunden ikke er berettiget til erstatning eller refundering af noget beløb ej heller indbetalt abonnement.

Lyngby-Web.dk er ikke forpligtet til at føre nogen kontrol med kundens informationer og er derfor ikke ansvarlig for de data, der ligger på kundens hjemmeside.

Lyngby-Web.dk forbeholder sig ret til at indberette køber for myndighederne, i fald Lyngby-Web.dk skønner kunden anvender det, eller de, leverede ydelser i strid med gældende lovgivning.

Det er ikke tilladt kunden at anvende Lyngby-Web.dk's ydelser og/eller produkter på en måde, hvor kunden potentielt eller direkte skader Lyngby-Web.dk eller påfører Lyngby-Web.dk unødig direkte eller indirekte ulempe, herunder tab af service, drift, materiel samt goodwill.


§ 9

Underleverandører:

Lyngby-Web.dk er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.


§ 10

Betaling:

Abonnement opkræves halvårligt eller helårligt forud.

Der påløber renter fra forfaldsdagen med Lyngby-Web.dk's til enhver tid gældende rente, svarende til en månedlig rente på 2% pr. påbegyndt måned.

På Lyngby-Web.dk's anmodning er kunden til enhver tid pligtig til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsendes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Lyngby-Web.dk forpligtiget til at friholde kunden for enhver udgift forbundet hermed.

Såfremt kunden undlader at betale til rette tid, eller kunden efter aftalens indgåelse kommer under konkurs, træder i likvidation, kommer under forhandling om tvangsakkord, eller ved udlæg eller udpantning, findes at mangle midler til at betale sin gæld, standser sine betalinger eller kundens formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at det må antages at kunden vil være ude af stand til at betale købesummen, når denne forfalder, er Lyngby-Web.dk berettiget til med øjeblikkelig varsel at hæve kontrakten og til at kræve erstatning af kunden for ethvert tab som følge af misligholdelse, medmindre kunden på opfordring stiller betryggende sikkerhed for købesummens betaling til forfaldstid.

Ved forsinket betaling er Lyngby-Web.dk berettiget til et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. rykker.


§ 11

Ejendomsret, ophavsret m.v.:

Lyngby-Web.dk's oplæg til blandt andet hjemmesider, skitser, layout, tekstforslag o.lign., tilhører Lyngby-Web.dk og må ikke uden Lyngby-Web.dk's godkendelse overlades til tredjemand.

Hvad Lyngby-Web.dk har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt værktøjer, er Lyngby-Web.dk's ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret. Dette materiale opbevares kun efter aftale herom.


§; 12

Force majeure:

I alle forhold, som Lyngby-Web.dk ikke har indflydelse på, så som arbejdskonflikter, maskinsammenbrud, strømafbrydelse, brandskade, svigtende tilførsel af råvare, regeringsforanstaltninger, krig og uroligheder, er Lyngby-Web.dk berettiget til at udskyde leverancen. Såfremt Lyngby-Web.dk vil påberåbe sig nærværende bestemmelse, skal kunden uden unødig ophold underrettes herom. Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor en rimelig tid bliver urimelig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Ingen parter har i den anledning krav mod hinanden.


§ 13

Værneting:

Tvistigheder i anledning af aftalen og til denne føjede bestemmelser skal afgøres efter dansk rets regler og med Sø- og Handelsretten i København som værneting.

Firmaet :

Vore arbejder

Anden info

  • Domænetest
  • Domæner til salg
  • Tips